Daily Gospel Readings for March 2017

1WednesdayMatthew 6:1-6,16-21
2ThursdayLuke 9:22-25
3FridayMatthew 9:14-15
4SaturdayLuke 5:27-32
5SundayMatthew 4:1-11
6MondayMatthew 25:31-end
7TuesdayMatthew 6:7-15
8WednesdayLuke 11:29-32
9ThursdayMatthew 7:7-12
10FridayMatthew 5:20-26
11SaturdayMatthew 5:43-end
12SundayJohn 3:1-17
13MondayLuke 6:36-38
14TuesdayMatthew 23:1-12
15WednesdayMatthew 20:17-28
16ThursdayLuke 16:19-end
17FridayMatthew 21:33-43,45-46
18SaturdayLuke 15:1-3,11-end
19SundayJohn 4:5-42
20MondayMatthew 1:18-end
21TuesdayMatthew 18:21-end
22WednesdayMatthew 5:17-19
23ThursdayLuke 11:14-23
24FridayMark 12:28-34
25SaturdayLuke 1:26-38
26SundayLuke 2:33-35
27MondayJohn 4:43-end
28TuesdayJohn 5:1-3,5-16
29WednesdayJohn 5:17-30
30ThursdayJohn 5:31-end
31FridayJohn 7:1-2,10,25-30